Ugrás a tartalomra

Tájékoztató az egyetemes szolgáltatásváltásról

Korábban már tájékoztattuk Ügyfeleinket arról, hogy az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. (Átadó egyetemes szolgáltatóként) 2015. november 30-i hatállyal kérelmezte a villamos energia egyetemes szolgáltatói tevékenységének visszavonását, és annak 2015. december 1. napjától történő átadását az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (mint Átvevő egyetemes szolgáltató) részére, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyott.

A tranzakcióval az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. korábbi ügyfelei és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. között – a törvény erejénél fogva automatikusan – létrejött egy új, határozatlan időtartamú egyetemes szolgáltatási szerződés, amely alapján ügyfeleink változatlan fogyasztói árral és feltételekkel élvezhetik a villamosenergia egyetemes szolgáltatást.

Az ügyfeleknek tehát ezzel a változással kapcsolatosan semmilyen teendőjük vagy intéznivalójuk nem merült fel.

Biztosítjuk Önöket arról, hogy továbbra is mindent megteszünk a zavartalan működés és a magas szintű, zökkenőmentes ügyfélkiszolgálás érdekében. Bízunk benne, hogy egy-egy kiemelt témakör kapcsán alábbi, aktualizált tájékoztatónkkal sikerül közérthető magyarázatot nyújtani Önöknek, amennyiben mégis kérdésük merül fel, kérjük, szíveskedjenek megkeresni ügyfélszolgálatunkat. Szíves együttműködésüket köszönjük!

További részletek

Felhasználói szerződésszegésnek minősül, ha az Egyetemes Szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget.
 
Abban az esetben, ha a lakossági felhasználó tartozását a megadott határidőn belül nem rendezi, vagy a részletfizetési, illetve halasztott fizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, akkor az egyetemes szolgáltató megrendeli az elosztói engedélyestől a fogyasztási hely áramszolgáltatásból történő kizárását.
 
Ha a kikapcsolásról és azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésről szóló tértivevényes postai küldemény „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza, az iratot az első postai kézbesítés megkísérlésének napját követő tizedik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
 
A felhasználási hely kikapcsolását követően a visszakapcsolás feltétele az összes lejárt esedékességű követelés, kamat, felszólítási díj, valamint a ki- és visszakapcsolási díj megfizetése. A felhasználónak vagy nagykorú meghatalmazottjának a káresemények elkerülése érdekében a visszakapcsoláskor a felhasználási helyen kell tartózkodnia.

Abban az esetben, ha a nyilvántartott teljes követelést a felhasználó a kikapcsolástól számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, az egyetemes szolgáltató a kereskedelmi szerződést felmondja.
A szolgáltatóváltás következtében az egyetemes szolgáltató bankszámlaszáma megváltozott. Az átutalásnál a helyes (új) bankszámlaszám megadása szükséges, amely az aktuális számlán megtalálható.
 
Amennyiben az ügyfél nyilvántartott egyenlege tartozást mutat annak ellenére, hogy számláját rendezte, a befizetését igazoló banki bizonylatot a hatralekkezeles[AT]elmu.hu e-mail címre szükséges eljuttatni. Akinek viszont folyószámla egyenlege túlfizetést mutat, annak nincs teendője, az egyetemes szolgáltató a túlfizetést rendezi, és ennek megtörténtéről tájékoztatja az érintett ügyfelet.
 
A 2016. február 2-ig az Átadó egyetemes szolgáltató (ELMŰ Nyrt. vagy ÉMÁSZ Nyrt.) felé indított téves utalások visszautalásra kerültek az ügyfelek részére. Ezt követően az ügyfelek helyzetének megkönnyítése érdekében minden hivatkozott vagy összegszerűen igazolt, téves bankszámlaszámra utalt befizetés átvezetésre került az ügyfelek ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-nél vezetett folyószámlájára, ezzel kiegyenlítve a hivatkozott tételt.

A változás velejárója volt a korábbi számlázási és nyilvántartási rendszer pénzügyi és számviteli lezárása. Az Átadó egyetemes szolgáltatók 2015. december hónap folyamán minden ügyfél részére 2015. november 30-i zárási dátummal végszámlát készítettek.

Tekintettel arra, hogy a teljes ügyfélkör (2,1 millió ügyfél) egy időben történő leolvasása nem megoldható, a fogyasztók többségének végszámlája becsléssel, az utoljára leolvasott/diktált mérőállás figyelembevételével készült el. Emiatt a felhasználók egy részénél előfordulhatott, hogy az Átadó egyetemes szolgáltatóktól utólagos helyesbítő számlát kaptak.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felé érkező befizetéseket a számlázási rendszer automatikusan dolgozza fel, ezért kiemelten fontos, hogy az ügyfél a megfelelő bankszámlaszámra és hivatkozással indítsa el a befizetést.

A befizetés elindítása egyedi átutalás esetén a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 1 munkanappal, egyéb kiegyenlítés (csekkes, bankkártyás, ATM) esetén a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 2 munkanappal szükséges ahhoz, hogy a kiegyenlítendő összeg a számlán feltüntetett fizetési határidőre biztosan megérkezzen Társaságunkhoz, elkerülve ezzel a késedelmi kamat felszámítását.

Késedelmes fizetés esetén a lejárt esedékességű követelésről telefonhívással, fizetési felszólító levél, majd tértivevényes fizetési felszólítás és kikapcsolási értesítő levél küldésével értesítjük az ügyfelet. A hátralék kiegyenlítésével a követeléskezelési eljárás természetesen lezárul.

A kikapcsolást megelőző héten lehetőség szerint telefonon is emlékeztetjük az ügyfelet a fizetési kötelezettségére.

A tartozás kiegyenlítéséhez a lakossági felhasználó 12 naptári hónapon belül egy alkalommal részletfizetési kedvezményt vagy legfeljebb 30 napra fizetési haladékot igényelhet, amennyiben vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt az aktuálisan fizetendő tételeket határidőben kiegyenlíti. Amennyiben a teljesítés határidőig nem történik meg, a részletfizetési megállapodás azonnal hatályát veszti és a lejárt esedékességű követelés egy összegben válik esedékessé.

A fizetési hátralékok behajtása peren kívüli eljárás, valamint jogi úton történő peres behajtás keretében is kezdeményezhető. Ezeket a tevékenységeket az egyetemes szolgáltató megbízási szerződéssel rendelkező külső követeléskezelő vállalkozás bevonásával is végezheti, illetve jogosult a követelést harmadik személyre átruházni.
 
A fizetési meghagyásos vagy polgári peres eljárás megindítása a mindenkor hatályos elévülési szabályok alapján az adott tartozásra vonatkozó elévülési időn belül történik.

A részszámla az előző elszámolási időszak alapján egy hónapra megállapított villamos energia ellenértékét tartalmazza. Elszámoló számla csak a ténylegesen, fizikailag leolvasott (szolgáltatói vagy felhasználói) mérőállás alapján készülhet. Amennyiben a felhasználó a számlán feltüntetett időszakban a mérőállást nem jelenti be, akkor az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. becsült részszámlát állít ki.

A mérőállási diktálási időszaknak minden hónapban hozzávetőlegesen azonos időpontra kell esnie (plusz-mínusz két-három nap eltéréssel). A diktálási időszakot a számlán minden esetben feltüntetjük. Amennyiben a felhasználó elmulasztja ezen időtartamban a mérőállás-diktálást, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. részszámlázásra jogosult.

Amennyiben túlfizetés keletkezik az ügyfél folyószámláján és nincsen lejárt esedékességű hátraléka, akkor az eljárás az alábbiak szerint alakul:
  • számlahelyesbítésből, végszámlából adódó túlfizetés esetén az 1.000 forintot meghaladó összeg az esedékességtől számított 8 napon belül visszautalásra kerül;
  • ettől eltérő esetekben (pl. 1.000 forint feletti többletbefizetés esetén), a visszautalás 30 napon belül történik a rendszerben rögzített visszafizetési módon;
  • 1.000 forintnál alacsonyabb összegnél a következő tárgyhavi számlában történik a túlfizetés elszámolása, ezzel csökkentve a számla fizetendő összegét.
A visszafizetés a szerződéskötéskor rögzített, vagy külön megállapodás szerinti postai címre, vagy bankszámlaszámra történhet.