Ugrás a tartalomra

Gyakran ismételt kérdések

Leggyakoribb kérdések

Amennyiben havi diktálásra szeretne áttérni, kérjük, jelezze ezen igényét Társaságunk felé. A szükséges beállításokat követően az alábbi csatornákon tudja mérőállását bejelenti (a számlán megadott diktálási időszakon belül):

 • online ügyfélszolgálat;
 • telefonos ügyfélszolgálat.

A bejelentéshez kérjük, készítse elő felhasználási hely azonosítóját, illetve telefonos bejelentés esetén a fogyasztásmérő(k) gyári számát.*

Mérőállás-bejelentés online ügyfélszolgálaton keresztül

Az online ügyfélszolgálatra történő belépést követően kérjük, válassza a „Mérőállás-bejelentés” menüpontot.

Mérőállás-bejelentés telefonos ügyfélszolgálaton keresztül

 • csak vezetékes telefonról hívható, ingyenes zöld szám: +36 80/202-938;
 • mobiltelefonról is hívható telefonszám: +36 20/30/70 938-3838.

*A felhasználási hely azonosítót (vagy felhasználó azonosító száma) a számla első oldalán találja (számlamagyarázó 4-es blokk), a fogyasztásmérő gyári számát pedig a készüléken, illetve a számla 3. oldalán (számlamagyarázó 9-es blokk).

2017. január 1-től bruttó 4.500 forint értékhatárig összevontan kezeljük a részszámlákat. Ez azt jelenti, hogy részszámlát csak akkor készítünk, ha annak összege eléri a fent megadott limitet, függetlenül attól, hogy egy, vagy több hónapra vonatkozik-e a számla.

A részszámlázás szüneteltethető. Amennyiben igénybe kívánja venni, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon. A beállítást követően a felhasználási helyre csak mérőállás alapú számlát állítunk ki.

Felhívjuk figyelmét, hogy, ilyen esetekben az elszámoló számlára részletfizetési kedvezmény nem adható. A havi rendszerhasználati díjakat az elszámoló számlában kell megfizetni. A részszámlázás újraindítását Önnek kell kezdeményeznie Társaságunknál.

Részszámlázás szüneteltetésre vonatkozó kérelmét bejelentheti telefonon, vagy online ügyfélszolgálatunkon keresztül is.

 • telefonos ügyfélszolgálatunkon válassza az 5.3-as menüpontot;
 • online felületünkön pedig a belépést követően kérjük, válassza a „Számlázási ügyek – Részfogyasztás módosítás” opciót.

A beállítás a bejelentéssel egy időben megtörténik.

Számlázás, számlabefizetés

A csoportos beszedési megbízással fizető ügyfeleink megválaszthatják, hogy a hónap 1. és 27. napja közül melyik nap a legkedvezőbb számukra a számla összegének kiegyenlítésére. A beállítást követően társaságunk mindig a hónap ugyanazon napján terheli meg folyószámláját a fizetendő összeggel.

Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeink valamelyikén jelezze társaságunk felé, hogy 1-27-e között melyik nap a megfelelő az Ön számára!

Fizetési határidő módosításának ügyintézési lehetőségei:

 • online ügyfélszolgálaton keresztül: belépést követően kérjük, válassza a „Bejelentések – Általános fogyasztói bejelentések” menüpontot;
 • telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: telefonos elérhetőségeink tárcsázása után kréjük, válassza a 2.1.1.2-es menüpontot.

Még nem rendelkezik csoportos beszedési megbízással? Adjon csoportos beszedési megbízást számlavezető bankjánál! További információért kattintson a Fizetési módok menüpontra.

A mérőállás bejelentés elmaradása esetén – az előző időszaki átlagfogyasztást figyelembe véve – részszámlát készítünk. Ezt követően, amennyiben a megadott diktálási időszakban ismét bediktálja mérőállását, elszámoló áramszámlát készítünk, melyben a korábban kibocsátott rész áramszámlák elszámolásra kerülnek.

Ha többet fogyasztott a részszámlázott időszakban a részszámlában elszámolt mennyiségnél...

...akkor a mérőállás bejelentést követő számla értéke magasabb lesz a már megszokott részszámla összegnél.

Ha a tényleges fogyasztás kevesebb volt a részszámlákban kiszámlázottnál, és Ön azt rendezte...

...akkor a mérőállás bejelentést követően elkészült számla összege alacsonyabb lesz a korábbi havi részszámla összegénél.

Jelentős eltérés esetén túlfizetése is keletkezhet, melyet 8 napon belül visszautalunk az Ön részére (3.000 forint felett).

Részfogyasztás-mennyiséget bármikor lehet módosítani, ha fogyasztási szokásai év közben megváltoznak.

A részfogyasztás módosításakor az alábbiak figyelembe vételét kérjük Öntől:

 • ha módosítási kérelmét az aktuális hónap 15-ig (vagy 15-én) jelenti be, úgy a módosított értéket a következő hónap 1-jétől kell beállítani, hogy onnantól kezdve már az új részszámla mennyiség szerint küldjük a részszámláját;
 • ha módosítási szándékát az aktuális hónap 15. napja után jelzi, úgy az új értéket a rá következő második hónap 1-jétől tudjuk beállítani.

A már elkészített részszámlákat mindkét esetben ki kell egyenlíten.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az éves leolvasást követően számlázási rendszerünk automatikusan módosítja a korábban beállított részfogyasztás mennyiségét. Az új részfogyasztást mindig feltüntetjük az elszámoló számlán. Amennyiben a rendszerünk által generált új részfogyasztási mennyiség nem megfelelő, abban az esetben kérjük, jelezze felénk módosítási igényét.

(A túl alacsonyan meghatározott részfogyasztások miatt előfordulhat, hogy az éves elszámoló számla a vártnál lényegesen magasabb összegű lesz. Mivel erre a módosításra az Ön kérésére került sor, a későbbiekben az elszámoló áramszámlára sem haladékot, sem részletfizetési lehetőséget nem tudunk biztosítani.)

Részfogyasztás-mennyiség módosításának ügyintézési lehetőségei:

 • online ügyfélszolgálaton keresztül: belépést követően kérjük, válassza a „Számla ügyek – Részfogyasztás módosítása” menüpontot;
 • telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: részfogyasztási igényét telefonon – felhasználó azonosító számára hivatkozva – az 5.3-as menüpont alatt intézheti.
Csak abban az esetben kap csekket, ha a banki visszautasítás oka a felhatalmazás hiánya. Ennek oka lehet például, hogy megszűntette a megbízást.
A számla 3. oldalán található Vevő (Fizető) azonosító és szolgáltatói azonosító (Egyetemes szolgáltatás esetén: A25366936T244) megadása szükséges a "Csoportos beszedési megbízás" nyomtatványon.
Nem. A sikertelen levonásban érintett számla(k) befizetését egyedi utalással kell rendezni.
Igen, az erre vonatkozó igényt az ügyfélszolgálat elérhetőségein kezdeményezheti.
Nem, a további számlák benyújtását megkíséreljük. A CSBM-es fizetési mód kizárólag felhatalmazás hiányában, annak visszavonásával szűnik meg.

Műszaki ügyintézés

Igénybejelentés benyújtása szükséges, amit kitöltött igénybejelentő nyomtatványon lehet megtenni.
Igénybejelentés benyújtása szükséges, amit kitöltött igénybejelentő nyomtatványon lehet megtenni.
Igénybejelentés benyújtása szükséges, amit kitöltött igénybejelentő nyomtatványon lehet megtenni.

Ideiglenes csatlakozás kiépítésére többnyire olyan esetekben van szükség, amikor az igényelt teljesítményre csak átmenetileg van szükség (pl. építkezés idejére). Az ilyen igények kapcsán – átmeneti jellegük folytán – nincs csatlakozási alapdíj fizetési kötelezettsége az igénylőnek, de a vételezésre határozott időtartamban van lehetősége (a hálózathasználati szerződés megkötésétől számított maximum 12 hónapig), ezt követően a vételezési lehetőséget Társaságunk megszünteti.

Az ideiglenes csatlakozási ponton túli – nem közcélú – vezetékek létesítése, bontása és ezekkel járó költségek megfizetése ez esetben az Ön feladata, valamint a vezetékek létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos teljes körű felelősség is Önt terheli.

Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:

 • az igénybejelentő azonosítására alkalmas dokumentum* (amennyiben nem saját nevében jár el az ügyet intéző személy, úgy az ügyintézésre vonatkozó meghatalmazás);
 • ha az igénybejelentő bérlő, haszonélvező, vagy kevesebb mint 51 %-ban tulajdonos, akkor szükséges az összes tulajdonos és haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata;
 • az igénybejelentő nyomtatvány teljes körűen kitöltve, aláírva;
 • az igénybejelentés helyére vonatkozó jogcímet igazoló dokumentum (minden esetben 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat, amit adásvételi vagy bérleti szerződés mellé is kérünk benyújtani);
 • új bekapcsolás / ideiglenes bekapcsolás / csatlakozó áthelyezés esetén a villamosenergiával ellátandó terület aktuális állapotának megfelelő, 1 éven belüli nem hivatalos földhivatali térképmásolat (megjelölve rajta a csatlakozás kívánt helyét);
 • ideiglenes bekapcsolás esetén B/M 677 – Nyilatkozat ideiglenes csatlakozást kérő bekapcsoláshoz című nyomtatvány kitöltése.

*Az igénybejelentő azonosítása az alább felsorolt dokumentumokkal lehetséges.

Magánszemély esetén személyazonosságot igazoló érvényes okmány, amely lehet:

 • személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya;
 • útlevél;
 • vezetői engedély.

Cég vagy gazdálkodó szervezet esetén:

 • egy 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
 • a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya vagy cégbírósági eljárás során benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta;
 • ha nem a cégjegyzésre jogosult jár el, úgy a kellő alakban megadott meghatalmazás.

Társasház esetén:

 • társasházi alapító okirat vagy ingatlan nyilvántartási lap (nem hiteles tulajdoni lap másolat), amelyen a társasházi alapítási kérelem már érkeztetve van.
Az igény felmerülése után a legrövidebb időn belül adja be az igénybejelentést.

Szabadvezetékes közcélú hálózatról választhat szabadvezetékes és földkábeles csatlakozást is, míg földkábeles közcélú hálózat esetén csak földkábeles csatlakozást választhat.

Szabadvezetékes csatlakozás jellemzői:

 • egyszerűbb, gyorsabb a létesítése;
 • a kialakult hibák könnyebben feltárhatók;
 • ha a nyomvonala mentén fák találhatóak, akkor a gallyazás folyamatos elvégzése feltétel a biztonságos működéshez.

Földkábeles csatlakozás jellemzői:

 • esztétikusabb az elhelyezés, nem látható a csatlakozó;
 • biztonságosabb üzemeltetés, az időjárási viszonyok kis mértékben érintik a csatlakozót;
 • az igénybejelentéstől számítva kb. 6 hónap a létesítése;
 • a hiba feltárása általában burkolatbontással jár.

Az igényelhető csatlakozó típusának meghatározása függ a hálózati képtől, a területi viszonyoktól, a kiépített közcélú hálózat lehetőségeitől és a helyi építési szabályozástól.

Igénybejelentését a következő módokon nyújthatja be:

 • személyesen: bármely műszaki ügyintézésre feljogosított ügyfélszolgálati irodánkban;
 • levélben: a 1300 Budapest 3. Postafiók 151. illetve a 3501 Miskolc 1, Pf. 99. címre megküldve;
 • faxon: a +36 1/238-3848 számra;
 • valamint elektronikus formában: az eloszto[AT]elmu.hu vagy eloszto[AT]emasz.hu e-mail címen (az igénylés helyének figyelembe vételével).

Az igénybejelentés a műszaki-gazdasági tájékoztató elfogadásáig (aláírásáig) Önre nézve semmiféle kötelezettséggel nem jár, valamint díjmentes. A Társaságunk részére fizetendő pontos költségeket a műszaki igénybejelentést követően áll módunkban meghatározni.

Társaságunk felé fizetendő költségek lehetnek:

 • 32 amper névleges csatlakozási teljesítményig a csatlakozás díjmentes;
 • 32 ampernél nagyobb igény esetén csatlakozási díj (3.900 Ft + ÁFA / amper), illetve csatlakozó vezeték díj (szabadvezeték 30 méter felett 1.300 Ft + ÁFA / méter; földkábel 15 méter felett 6.000 Ft + ÁFA / méter);

 • illetve előfordulhatnak egyéb, ritkábban felmerülő költségek (például: közcélú hálózat létesítés során közcélú vezeték díja, előfinanszírozás költsége), amelyeket a Műszaki Gazdasági Tájékoztatóban (MGT) határozunk meg.

Társaságunk felé teljesítendő fizetési kötelezettségek kiegyenlítési lehetőségeiről bővebben a „Milyen módon fizethetem meg az MGT-ben szereplő díjakat?” menüpontban olvashat.

A villanyszerelő vállalkozás felé fizetendő költségek a megrendelő és a villanyszerelő vállalkozás között létrejövő megállapodás szerint történik (például: mérőhely, mért és méretlen fővezeték kiépítés díja, stb.).

Az igénybejelentés alapján munkatársaink elkészítik Önnek a szükséges műszaki és gazdasági feltételeket tartalmazó írásos tájékoztatónkat (továbbiakban: MGT), amelyet ezután eljuttatnak Önhöz. Az MGT áttanulmányozása után – amennyiben azzal egyetért –, kérjük annak elfogadását, illetve a leírtak teljesítését (pl: mérőhely kialakítása, csatlakozási díj befizetése, a szükséges dokumentumok benyújtása).

Az igénybejelentés az MGT elfogadásáig (aláírásáig) Önre nézve semmiféle kötelezettséggel nem jár, valamint díjmentes.

A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra. Az elfogadást követően 1 év áll rendelkezésre a szerződések megkötésére.

Amennyiben az MGT kiadását követő 3 hónapon belül nem fogadja el ajánlatunkat, úgy ügyét a határidő lejártával lezártnak tekintjük. A határidő lejártát követően Önnek – amennyiben a továbbiakban is élni kíván igényével – új igénybejelentést kell benyújtania, ismételten csatolva a szükséges dokumentumokat.

Ha az MGT tartalmaz az igénybejelentő által elvégzendő létesítési feladatot, akkor annak kivitelezése az Ön által megbízott regisztrált szerelő vagy vállalkozás feladata. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport által ajánlott vállalkozók névsoráról és elérhetőségeikről

 • ügyfélszolgálati irodáinkon;
 • az Áramkapocs internetes oldalon;
 • vagy a +36 1/238-38-38, illetve +36 46/535-535 telefonszámokon kaphat felvilágosítást.

Az elvégzett kivitelezést a "Mit kell tennem, ha a villanyszerelő elvégezte az MGT-ben előírt munkát?" menüpontban leírtaknak megfelelően kérjük, jelezze felénk.

A villamos energia bekapcsolásának feltétele a szerződések megkötése. A szükséges szerződésekről bővebben a "Milyen szerződéseket kell megkötnöm?" menüpontban kaphat információt.

A szabványos mérőhely kialakítására regisztrált villanyszerelők /vállalkozások jogosultak. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport által ajánlott vállalkozók névsoráról és elérhetőségeikről

 • ügyfélszolgálati irodáinkon;
 • az Áramkapocs internetes oldalon;
 • vagy a +36 1/238-38-38, illetve +36 46/535-535 telefonszámokon kaphat felvilágosítást.

Társaságunk szolgáltatási területén plombabontással járó mérőhelyi munkák elvégzésére – előzetes bejelentési kötelezettség mellett – csak az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport által ajánlott szerelők jogosultak. Ezek a szerelők természetesen új mérőhelyek kivitelezésére is jogosultak.

Az ajánlott szerelők közötti keresésre és a tőlük történő ajánlatkérésre az aramkapocs.hu internetes oldalon van lehetőség, ahol az ajánlott szerelők munkájának minőségét a szerelést követően értékelni is tudja.

A mérőhelyi munkavégzés további költségeit az ajánlott szerelő és a megrendelő között létrejött megállapodás szerint kell rendezni, amely megállapodás Társaságunk hatáskörén kívül esik.

Az ajánlott vállalkozókról és elérhetőségeikről

 • ügyfélszolgálati irodáinkon;
 • az Áramkapocs internetes oldalon;
 • vagy a +36 1/238-38-38, illetve +36 46/535-535 telefonszámokon kaphat felvilágosítást.

Amennyiben a regisztrált villanyszerelő vállalkozó rendelkezik Öntől meghatalmazással, az ügyintézésben is segítséget tud nyújtani.

A szabványos mérőhely kialakítását a regisztrált villanyszerelők / vállalkozások, az MGT-ben meghatározott módon és az Önnel való megegyezés / szerződés értelmében végzik el.

Az Ön által benyújtott műszaki igénybejelentés alapján Társaságunk elvégzi a szükséges vizsgálatokat, amely során megállapítja, hogy az energiaigény kielégítéséhez milyen intézkedés szükséges a hálózaton.

 • Szabadvezetékes új csatlakozás ill. új ideiglenes csatlakozó esetén: ha a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki és gazdasági feltételek teljesültek, a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a kereskedelmi és a hálózati szerződések is megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre kerül.
 • Teljesítményváltozás esetén: ha a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki és gazdasági feltételek teljesültek, a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a bekapcsoláshoz szükséges (kereskedelmi és/vagy hálózati) szerződések is megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre kerül.
 • Új földkábeles csatlakozás esetén: ha a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki és gazdasági feltételek teljesültek, a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a kereskedelmi és a hálózati szerződések is megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre kerül.

Társaságunk mindent megtesz a folyamat minél gyorsabb végrehajtásáért, de földkábeles csatlakozás igénylése esetén kérjük, az alábbiakat is vegye figyelembe:

 • a hatósági engedélyezési eljárások rendszerint hosszú ideig tartanak, emiatt a földkábeles csatlakozó tervezésének és létesítésének átfutási ideje kb. 6 hónap;
 • a földkábel létesítése csak megfelelő időjárási körülmények között és az Önkormányzatok munkavégzési engedélyével végezhető, ezért általában november 15. és március 15. között ilyen jellegű munkavégzés nem minden esetben lehetséges.

Kérjük, hogy a fentiek alapján a kellemetlenségek elkerülése érdekében időben juttassa el hozzánk energiaigényét!

A regisztrált villanyszerelő / vállalkozó a mérőhely kialakításáról egy ún. csatlakozó műszaki dokumentációt állít ki 2 példányban (B/M 345. számú nyomtatvány), mellyel igazolja, hogy a munkavégzés és a mérőhely kialakítása az előírt szabványok és műszaki előírások figyelembevételével készült, valamint tartalmazza a jellemző műszaki paramétereket.

Ezzel a dokumentummal a „Mit kell tennem, ha a villanyszerelő elvégezte az MGT-ben előírt munkát?” menüpontban leírtaknak megfelelően kérjük, a további ügyintézés érdekében keresse fel társaságunkat a megadott elérhetőségek egyikén.

A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

 • készpénz átutalási befizetésként (csekk);
 • átutalással;
 • illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.

Társaságunk a számviteli előírásoknak megfelelően számlát csak a pénzügyi teljesítést követően tud kiállítani.

A mérőhely és egyéb, MGT-ben előírt szükséges műszaki feltételek kialakítását követően a csatlakozó műszaki dokumentációval szíveskedjen felkeresni ügyfélszolgálatunkat az alábbiak miatt:

 • az MGT elfogadása – amennyiben még az elfogadási határidőn belül van, és ezt megelőzően nem juttatta vissza Társaságunknak az elfogadott MGT-t;
 • hálózati szerződések megkötése;
 • MGT-ben szereplő díjtételek kiegyenlítése;
 • mérőszerelési munka megrendelése;
 • valamint a szerelés időpontjának egyeztetése céljából.

Az MGT mindenképpen kiterjed az alábbiakra:

 • szükség van-e közcélú hálózat létesítésére vagy bővítésére;
 • szükség van-e csatlakozó berendezés létesítésére vagy bővítésére;
 • a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló H 440/2021 MEKH határozat alapján fizetendő díjakra;

 • a javasolt csatlakozási pont feszültségszintjére és megnevezésére;
 • szükség van-e csatlakozó berendezés terv / villamos terv készítésére és benyújtására;
 • a kereskedelmi ill. hálózathasználati díj elszámolásának típusára (idősoros vagy profilos);
 • a várható elosztói árszabásra;
 • a távleolvasás szükségességére;
 • a hálózatra csatlakozáshoz szükséges dokumentumokra;
 • a tájékoztatóban foglalt ajánlat érvényességi idejére.

A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére, elfogadás hiányában új igénybejelentést szükséges benyújtani. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra.

A bekapcsoláshoz minden esetben szükséges az alábbi szerződések megkötése / megléte:

 • Villamos energia vásárlási szerződés / befogadó nyilatkozat: az Ön által választott kereskedővel szükséges megkötni a szerződés. A szerződéskötés igazolására a kereskedő befogadó nyilatkozatot állít ki, melyet a hálózati szerződések megkötésekor be kell mutatnia Társaságunknak.
 • Hálózatcsatlakozási szerződés: részletesen rögzítésre kerül benne a csatlakozási pont, ami egyben a tulajdoni határ, a rendelkezésre álló teljesítmény és a csatlakozási pontok darabszáma. A rendelkezésre álló teljesítmény olyan vagyoni értékű jog, ami a felhasználási hellyel együtt ruházható át és az adott csatlakozási ponton vehető igénybe. A hálózatcsatlakozási szerződés önmagában villamos energia vételezésre nem jogosít.
 • Hálózathasználati szerződés: részletesen rögzítésre kerül benne a szerződött teljesítmény, a hálózathasználati tarifa és az elszámolás módja (idősoros vagy profilos). Villamos energia vételezésre csak villamosenergia-kereskedelmi szerződéssel együtt jogosít fel!

Ügye aktuális helyzetével kapcsolatban az alábbi módokon érdeklődhet:

 • elektronikus formában: az eloszto[AT]elmu.hu vagy eloszto[AT]emasz.hu e-mail címen (az igénylés helyének figyelembe vételével);
 • telefonon a +36 1/238-3838 és +36 46/535-535 vagy a +36 20/30/70 - 978-5611 és +36 20/30/70 - 978-5612-es számokon;
 • személyesen: ügyfélszolgálati irodánkban;
 • levélben: a 1300 Budapest 3. Postafiók 151. illetve a 3501 Miskolc 1, Pf. 99. címre;
 • faxon: a  +36 1/238-3848 számra megküldve.

Követeléskezelés

A követeléskezelés minden olyan tevékenység, amelyet a tartozás behajtása érdekében végzünk.

A követeléskezelés során felmérjük az adósok fizetési képességét és fizetési hajlandóságát, szükség esetén részletfizetési megállapodásokat kötünk és végül a jogszabályok keretei között rendelkezésre álló eszközök segítségével – jogi eljárás igénybevétele nélkül – behajtjuk a követeléseket.

A behajtási eljárás nagy előnye, hogy Ön még úgy tud megállapodni a Szolgáltatóval, hogy ne terhelődjön az eredeti összegre a jogi eljárás magas díja.

Nagyon fontos, hogy ha az adataiban, elérhetőségeiben változás áll be, kérjük lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval, hiszen bármilyen az Ön számláját érintő kérdésekben azonnal tájékoztatni tudjuk, valamint, hogy az esetleges fennálló tartozásának jogcíméről és összegéről pontos tájékoztatást kapjon.

Keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken!

Részletfizetés, haladék, szociális igény:

Elmaradás, számlarendezés:

 • e-mail: hatralekkezeles[AT]elmu.hu;
 • tel: +36 1/238-2919 vagy +36 1/238-3577;
 • tartozás kiegyenlítésére szolgáló számlaszám: 13700016-07483011-00000000

Amennyiben átutalással kíván fizetni, kérjük, az utalás közlemény rovatában – a felszólító levélben vagy e-mailben szereplő Vevő fizető azonosítójának és/vagy fogyasztási hely azonosítójának megadása mellett – teljesítse átutalását.

Jogi eljárással kapcsolatos ügyintézés:

A fent felsorolt lehetőségek mellett Önnek bármelyik ügyfélszolgálati irodánkon lehetősége van továbbá személyesen is rendezni ügyeit. A kényelmes ügyintézés érdekében foglaljon időpontot online ügyfélszolgálatunkon, vagy telefonon (+36 1/238-3838).

A Szolgáltató levélben, sms üzenetben, telefonon vagy emailben megpróbál kapcsolatba lépni az Ügyféllel annak érdekében, hogy a tartozás mielőbb rendezésre kerüljön. Tevékenységünk során mindig igyekszünk megtalálni a feleknek leginkább kedvező megoldást az ügy elintézése érdekében.

A Szolgáltató együttműködési kötelezettségének tárgyilagos és szakszerű tájékoztatással, fizetési könnyítés és részletfizetési megállapodás megkötésével tesz eleget.

Az Elmű-Émász Energiaszolgálató Zrt. megbízásából a követeléskezelési tevékenységet az Elmű-Émász Ügyfélszolgálati Kft. erre szakosodott munkatársai látják el.

Társaságunk a jelenleg érvényben lévő adatvédelmi szabályok alapján látja el tevékenységét, ezért információt csakis a szerződő félnek nyújtunk, illetve annak meghatalmazottjának. Ha Önnek nincsen meghatalmazása, a gördülékeny ügyintézéshez kérjük, töltse ki a megfelelő adatlapot és küldje meg Társaságunk részére:

Magánszemély részére

Jogi személy részére

Fizetési felszólítást abban az esetben kaphat, ha Önnek a Szolgáltatóval szemben lejárt esedékességű hátraléka áll fenn. A felszólító levélben emlékeztetjük arra, hogy a fennálló vagy már megszűnt jogviszony alapján fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet az előírt fizetési határidőben elmulasztott teljesíteni. A Szolgáltató a levélben egyidejűleg tájékoztatja Önt a nemfizetéssel járó jogkövetkezményekről is.
Az adatvédelmi törvény értelmében SMS-ben nem közölhetünk személyes adatokat, ill. részleteket a tartozással kapcsolatban. Kérjük, keresse követeléskezelési csoportunkat a fentebb megjelölt elérhetőségek valamelyikén!

Mindenkivel előfordulhat, hogy átmenetileg vagy tartósan önhibáján kívül fizetési nehézségei keletkeznek. Nagyon fontos, hogy ilyen helyzetekben minél előbb kapcsolatba lépjen követeléskezelési csoportunkkal, abból a célból, hogy a fennálló tartozás jogcíméről és összegéről pontos tájékoztatást kapjon, megismerje a lehetőségeit a tartozás mielőbbi rendezésével kapcsolatban, valamint hogy jelezni tudja esetleges kifogásait vagy fizetési nehézségeit az Ön számára ideális megoldás megtalálása érdekében.

A megoldás kulcsa az Ön együttműködése és az azonnali cselekvés.

Az SMS, levél valamint az e-mail szövege körzetszámmal együtt tartalmazza azt a telefonszámot, melyet hívni szükséges egyeztetés céljából. Annak érdekében, hogy a hívása fogadásakor a várakozási időt csökkentsük, az SMS-ben olyan telefonszám szerepel, mely közvetlenül az ügyet kezelő munkatársainknál csörög.
Az SMS, levél valamint az e-mail szövege tartalmazza azt az email címet, ahova írnia szükséges egyeztetés céljából. Kérjük, minden esetben tüntesse fel telefonos elérhetőségét a gördülékeny és gyors ügyintézés érdekében. Együttműködését köszönjük!
Kérjük, hogy egyeztetés céljából szíveskedjen az SMS-ben megadott telefonszámot felhívni vagy az e-mailre válaszolni. Amennyiben az adategyeztetést követően bebizonyosodik, hogy nem Ön a kötelezett, akit szerettünk volna elérni, kollégánk törli a helytelen telefonszámot vagy e-mail címet a nyilvántartásunkból.

A tartozás megfizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató mindenekelőtt jogosult rendelkezni a szerződésszegés következményeiről (kikapcsolási eljárás megindítása).

Ha ez sem vezet eredményre, végső soron jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amely azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a tartozások egy összegben, azonnal esedékessé válnak.

Amennyiben a követeléskezelési szakaszban sem fizeti meg a tartozását, a Szolgáltató jogosult követelésének jogi eljárás útján érvényt szerezni.

Az adósokkal szemben a leggyakrabban a közjegyzők hatáskörébe tartozó fizetési meghagyásos eljárásokat kezdeményez a Szolgáltató. Amennyiben a fizetési meghagyásban szereplő követelést az adós határidőben nem vitatja, úgy az jogerőre emelkedik – és hasonlóan a bírósági ítéletekhez – állami kényszerrel is végrehajtható.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogi eljárások igénybevételével tartozása számottevően növekedhet, ugyanis – az eljárás eredményességétől függően – Ön köteles megfizetni az eljárási illetékeket, a késedelmi kamatokat, az ügyvédi díjakat.

A végrehajtási eljárás során a végrehajtó többek között letilthatja rendszeres jövedelmét, inkasszálhatja bankszámláját, lefoglalhatja gépjárművét és a lakásában található ingóságokat, és végső soron elárverezheti a tulajdonában álló ingatlant.

Cégekkel szemben a fenti eljáráson kívül gyakran indít felszámolási eljárásokat is a Szolgáltató. Az adós felszámolását az illetékes bíróság akkor rendeli el, ha megállapítja a fizetésképtelenségét.

Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a felszámolási eljárás lezárását követően a cégbíróság megszünteti a társaságot és törli a cégjegyzékből.

Társaságunk követelési szakaszában sajnos a követelés behajtására irányult lépések sikertelennek bizonyultak és a Ptk. 6:193.§-a alapján a tartozást engedményeztük (értékesítettük).

A követelés rendezésével a levélben megadott elérhetőségen szíveskedjen a kapcsolatot az engedményessel felvenni.

Nemfizetés esetén a közműszolgáltatónak lehetősége van az áramszolgáltatás megszüntetésére, valamint szerződésének felmondására. Ilyen esetben a teljes tartozás és a visszakapcsolási díj rendezését követően lehet csak az áramszolgáltatást visszakapcsolni.

Díjainkról itt tájékozódhat.

Olyan fogyasztást mérő berendezés, amely a fogyasztás ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a villamosenergia-ellátást. Abban az esetben, ha

 • a) a felhasználó, illetve vételezése megszűnik,
 • b) a felek a szerződést megszüntetik, vagy
 • c) a szerződést valamelyik fél felmondja,

a már teljesített villamosenergia-szolgáltatás ellenértékét, valamint a szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb díjakat, költségeket a felhasználó a Szolgáltató által előírt határidőig köteles kiegyenlíteni.

A felhasználó szerződésfelmondása és a teljeskörű elszámolás megtörténte után a szolgáltató teljes körű elszámolásról igazolást állít ki.

Amennyiben a felhasználó fizetési kötelezettsége teljesítése nélkül szünteti meg vételezését, és új fogyasztási helyen igényel villamosenergia-szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás megkezdését a díjtartozás maradéktalan teljesítéséhez, illetve előre fizetős mérő alkalmazásához kötni, illetve amennyiben az új fogyasztási helyen rendelkezésre áll villamosenergia-szolgáltatás – azt a fizetési kötelezettség teljesítéséig kikapcsolni.

A fizető fizetési megállapodásban, vagy a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor vállalhatja a felhasználási helyen felhasznált villamos energia ellenértékének, valamint a rendszerhasználati díjnak és a járulékos költségeknek a megfizetését.

A Szolgáltató csak akkor követelheti a tartozás egyetemleges megfizetését a felhasználótól és a fizetőtől, ha azt a fizető a villamosenergia-vásárlási szerződésben, vagy a fizetési megállapodásban kifejezetten vállalta.

Nem védendő, előre fizető mérővel rendelkező ügyfél késedelmes teljesítése esetén az előre fizető mérő feltöltésekor a tartozás mértékétől függetlenül a feltöltésre szánt összeg 50 %-át az egyetemes szolgáltató hátralék rendezésére fordíthatja, amennyiben a megkötött részletfizetési megállapodásban szereplő határidőket nem tartja be.

Az előrefizetős fogyasztásmérő és felszerelésének költségei, védendő ügyfelek esetében minden esetben az elosztó hálózati engedélyest terhelik. A nem védendő ügyfelek kérésére történő előre fizető mérő fel- és leszerelés, valamint az ezekhez kapcsolódó járulékos költségek (elosztói üzletszabályzatban szereplő díjtételek) a felhasználót terhelik.

Az egyetemes szolgáltató – az elosztóval együttműködve – gondoskodik az előre fizető mérők működtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történő biztosításáról. Az elosztó köteles az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a szociálisan rászoruló ügyfelet írásban tájékoztatni az előre fizető mérő használatával kapcsolatos tudnivalókról, illetve az erre vonatkozó szerződési feltételekről.

Az előre fizetős mérő feltöltési rendszerének üzemeltetéséhez és a feltöltés biztosításához kapcsolódó költségek a Szolgáltatót terhelik.

Az előre fizető mérő feltöltése a felhasználó feladata. A feltöltést a felhasználási hely megjelölésével a felhasználó javára más is teljesítheti.

Az előre fizetős mérőn keresztül történő felhasználás csak az előre kifizetett villamos energia mennyiség erejéig lehetséges. Az előre fizetős mérők esetében a töltőkód átadásával egyidejűleg történik a számla kibocsátás. mely a megvásárolt villamosenergia-mennyiség díját és a rendszerhasználati díjakat is tartalmazza.

A kikapcsolási értesítőben szereplő dátumok bármelyikén megtörténhet a kikapcsolás, vállalkozóink végzik a feladat ütemezését, pontos tájékoztatást nem tudunk adni.

Amennyiben ezeket a kellemetlenségeket és az ezzel járó plusz költségeket szeretné elkerülni, kérjük, hogy a teljes tartozását a levélben szereplő határidőig rendezni szíveskedjen.

A felszólítási és kikapcsolási értesítőn szereplő összes hátralékát rendeznie kell a megadott határidőig ahhoz, hogy a kikapcsolási folyamat megszüntetésre kerüljön.

A tartozását kiegyenlítheti egy összegben, illetve – erre irányuló külön megállapodás alapján – részletekben.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben részletekben törleszt, akár egy részlet megfizetésének elmaradásának  is az lehet a következménye, hogy a fennálló maradék tartozás egy összegben lejárttá és követelhetővé válik. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy mindig pontosan tartsa be a részletfizetési megállapodásban foglaltakat.

Kikapcsolás esetén az áramszolgáltatás újbóli biztosítása az Ön számára a visszakapcsolási kérelem alapján végezhető el, ennek feltétele az összes lejárt esedékességű tartozás és az ezzel összefüggő díjak, valamint a ki, -és visszakapcsolási díj teljes egészében történő rendezése.

A visszakapcsolás az ügyfélszolgálati irodákon kezdeményezhető. Időpontfoglalásra ügyfélszolgálati irodáinkba ezen az elérhetőségen keresztül van lehetőség.

A ki- és visszakapcsolási díjról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat.

Amennyiben a tartozását már korábban rendezte, kérjük, küldje meg részünkre a befizetési bizonylat vagy átutalási igazolás másolatát a levelünkben megadott elérhetőségek valamelyikére a hivatkozási szám feltüntetésével. Kérjük, emellett adja meg telefonos elérhetőségét is, hogy szükség esetén tájékoztatni tudjuk az ügy későbbi kimeneteléről.

Más, a tartozást érintő kérdésekben telefonon a követeléskezelési csoportunknál érdeklődhet, ahol szakképzett kollégáink állnak szíves rendelkezésére.

Kérjük, hogy a hátralékra vonatkozó panaszát (lehetőség szerint az azt alátámasztó dokumentumok másolatának megküldésével) felszólító levél átvételét követően haladéktalanul szíveskedjen jelezni. A panaszkezelés során a vonatkozó jogszabályok, illetve a Panaszkezelési szabályzat szerint járunk el.

Jogi eljárások

Jogi csoportunkat az alábbi elérhetőségeket keresztül érheti el:

Peren kívüli eljárás, mely a pénzkövetelés érvényesítésére szolgál, oly módon, hogy a közjegyző felhívja az ügyfelet a tartozása rendezésére még az előtt, hogy végrehajtási eljárás indulna ellene.
Amennyiben a teljes tartozása egy összegben történő rendezésére nincs lehetősége, úgy részletfizetést kérhet.
A közjegyző által kapott fizetési határidő betartásával kerülheti el azokat a többlet költségeket, mely a végrehajtási eljárás megindításával járna.
Meg kell küldeni Társaságunk részére a halotti anyakönyvi kivonatot, hogy rögzíteni tudjuk azt a rendszerünkben. Ezt követően várjuk a hagyaték átadó végzést a további ügyintézés érdekében.
A teljes tartozása rendezése mellett van lehetősége a visszakapcsolási folyamatot bármely ügyfélszolgálati irodánkon elindítani, illetve amennyiben erre nincs lehetőség, részletfizetési megállapodás megkötése mellett előrefizetős mérő felszerelését kérheti.

A peres eljárás bármely szakában van lehetősége tartozása részletekben történő megfizetésére. A részletfizetési megállapodás megkötésének feltétele a tőketartozás 20%-ának (önrész) egy összegben történő megfizetése. Az önrész beérkezését követően Társaságunk megküldi a megállapodást, valamint a részteljesítéshez szükséges csekkeket.

Az ügyintézés történhet

díjhátralékkal kapcsolatban:

 • a peres csoport közvetlenelérhetőségén, a +36 1/238-1299 telefonszámon, illetve
 • írásban benyújtott kérelme alapján, amit az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B címre küldhet, vagy
 • az fmh[AT]elmu.hu e-mail címen keresztül.

hálózati követeléssel kapcsolatban:

 • 8 és 15 óra között a +36 1/238-1857 telefonszámon,
 • írásban benyújtott kérelme alapján, amit az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B címre küldhet, vagy
 • a pdso[AT]elmu.hu e-mail címen keresztül.

A tőketartozáson kívül a jogi eljárás során felmerült eljárási költségeket, valamint a napi kamatot köteles megfizetni Társaságunk részére, továbbá Önt terhelik a végrehajtási költségek is, melyet a Végrehajtó Iroda felé kell rendeznie.

A tartozás összegéről a peres csoportnál érdeklődhet

díjhátralékkal kapcsolatban:

 • a peres csoport közvetlenelérhetőségén, a +36 1/238-1299 telefonszámon, illetve
 • írásban benyújtott kérelme alapján, amit az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B címre küldhet, vagy
 • az fmh[AT]elmu.hu e-mail címen keresztül.

hálózati követeléssel kapcsolatban:

 • 8 és 15 óra között a +36 1/238-1857 telefonszámon,
 • írásban benyújtott kérelme alapján, amit az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B címre küldhet, vagy
 • pdso[AT]elmu.hu e-mail címen keresztül.

Társaságunknak lehetősége van a követelését eladni (engedményezni) annak kamataival és egyéb járulékaival együtt. Ez esetben tartozását már a követelést megvásárló társaság (Engedményes) részére köteles megfizetni, ami egyéb eljárási költséggel növekedhet.

Engedményezést követően részletfizetési kérelmét a követelést megvásárló társaság részére nyújthatja be.

Az alábbiak szerint rendezheti tartozását:

 • személyesen bármely ügyfélszolgálati irodánkon (ügyfélszolgálati időben, kizárólag bankkártyával);
 • csekket kérhet telefonon a peres csoport +36 1/238-1299 telefonszámán, illetve
 • utalhatja, az utalási adatok (bankszámlaszám, utalandó összeg, hivatkozás) peres csoporttal történő előzetes egyeztetését követően.

Egyéb hálózattal kapcsolatos ügyekben (ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.):

 • személyesen bármely ügyfélszolgálati irodánkon (ügyfélszolgálati időben, kizárólag bankkártyával);
 • csekket kérhet telefonon 8-15 között a +36 1/238-1857 telefonszámon;
 • e-mailben pedig a pdso[AT]elmu.hu címen kaphat tájékoztatást.

Tartozását utalással is rendezheti a megfelelő Vállalatcsoportunk kiegyenlítési számlaszámára történő utalással, valamint a hivatkozási szám megadásával.

Vállalatok

Bankszámlaszám

ELMŰ Nyrt.

13700016-02287016

ÉMÁSZ Nyrt.

13700016-02553023

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

13700016-07483011

ELMÛ-ÉMÁSZ Energiakereskedõ Kft.

10300002-20160230-70143285

ELMŰ Hálózati Kft.

10300002-10295614-49020025

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

10300002-10295610-49020029


Az Elmű-Émász Energiaszolgálató Zrt megbízásából a követeléskezelési tevékenységet az Elmű-Émász Ügyfélszolgálati Kft erre szakosodott munkatársai látják el.

Társaságunk a jelenleg érvényben lévő adatvédelmi szabályok alapján látja el tevékenységét, ezért információt csakis a szerződő félnek nyújtunk, illetve annak meghatalmazottjának.

Ha Önnek nincsen meghatalmazása, a gördülékeny ügyintézéshez kérjük, töltse ki a megfelelő adatlapot és küldje meg Társaságunk részére. Adatlapot a következő linkekre kattintva tölthet le:

Magánszemély részére

Jogi személy részére

A végrehajtási eljárás befejezésére a teljes tartozás kiegyenlítését követően kerül sor, melynek során a végrehajtó kéri meg az ingatlanra bejegyzett végrehajtási jog törlését. A végrehajtási jog törlése a Földhivatal felé illetékköteles. További tájékoztatást az ügyben eljáró végrehajtótól kérhet.