Ugrás a tartalomra

Elszámolási módok

Éves elszámolás

Éves elszámolási mód választása esetén Ön az elmúlt évi fogyasztása alapján 11 db egyenlő összegről szóló részszámlát kap, majd az éves leolvasás alkalmával kerül megállapításra a ténylegesen elfogyasztott villamos energia mennyisége.

E mellett a fizetési mód mellett szól a havi tervezhetőség, hiszen minden hónapban ugyanannyit kell fizetnie, és amennyiben fogyasztási szokásai az év közben nem változtak, az elszámoló számla sem mutat jelentős eltérést a részszámlákon szereplő fizetendő összeghez képest.

Amennyiben az Ön fogyasztása nem érte el a részszámlákon kiszámlázott energia mennyiségét úgy a különbözet visszafizetésre kerül. Amennyiben a fogyasztása meghaladja az elszámolási időszakban részszámlákon kiegyenlített mennyiséget, a különbözet az elszámoló számlával kerül elszámolásra.

Havi elszámolás mérőállás alapján

Önnek lehetősége van arra, hogy minden hónapban a tényleges fogyasztása szerint fizesse a villanyszámláját. Ennek feltétele, hogy mindig a számlán feltüntetett intervallumban diktálja be mérőóra állását.

A diktálást intézheti mobilalkalmazásunkon, online, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Háztartási méretű kiserőművek

A termelt és fogyasztott energia elszámolása

Az elszámolás feltétele

A közcélú elosztóhálózatba visszatáplált energia elszámolásának feltétele a Háztartási méretű kiserőművekre (továbbiakban HMKE) vonatkozó érvényes Hálózathasználati szerződés és Üzemviteli megállapodás megléte, valamint kétirányú (ún. ad-vesz mérő) felszerelése az elosztói engedélyes által. Az ad-vesz mérő felszerelése előtt a termelő berendezést TILOS üzembe helyezni! Az engedély nélkül üzembe helyezett termelő berendezések esetén a fogyasztásmérő a megtermelt energiát fogyasztásként regisztrálja és az ebből adódó számlakorrekcióra nincs lehetőség.

Az elszámolás módja

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a rendszer üzembe helyezését követően az éves leolvasás időpontja és az elszámolás módja nem változik (éves elszámolás* esetén a két éves leolvasás között részszámlát kap), viszont a megelőző időszakot le kell zárnunk, ezért elszámoló számlát fogunk küldeni. Az éves leolvasás időpontja megtalálható a számlán. Ezt követően az elszámolás alapját a fogyasztott és a betáplált energia különbsége adja. Az éves elszámolású ügyfelek esetében az éves leolvasáson kívüli mérőállás diktálás meg tudja bontani a szaldós elszámolásra méretezett HMKE-vel rendelkező felhasználási hely elszámolását. Az ilyen rendszereket az esetek döntő többségében úgy méretezik, hogy éves szinten nullszaldós, vagy visszatápláló legyen, tehát ha év közben diktál értéket, az felboríthatja a megtérülési rátát. Az üzembe helyezés első leolvasási időszakában a rövidebb elszámolási időszak miatt természetes, hogy nem a méretezés szerinti mennyiség fog szerepelni az éves elszámoló számlában a visszatáplált energia értékeként, azonban az ezt követő években már az éves ciklusoknak köszönhetően jól tervezhetően az év ugyanazon két hetes időintervallumában történik meg a szolgáltatói leolvasás, azaz a téli többletfogyasztást a nyári többlettermeléssel tudja kompenzálni.

A háztartási kiserőmű esetén a szaldó elszámolás csak az ad-vesz mérőn mért és betáplált mennyiségre vonatkozik, a megtermelt energia más tarifára nem adható át, illetve nem göngyölíthető.

*Éves elszámolás:

Az éves elszámolási mód lényege, hogy az ügyfél – a megelőző éves elszámolási időszakban leolvasott fogyasztási adatokból kalkulált részfogyasztási mennyiségnek megfelelően – részszámlák útján fizeti meg az elfogyasztott villamos energia ellenértékét, majd a soron következő éves elszámolás adataiból a szolgáltató elszámoló számlát állít ki.
A szolgáltató szempontjából az éves elszámolás jelenti az éves szolgáltatói leolvasások alapján történő elszámolást évente. 

A részszámla az előző elszámolási időszak alapján egy hónapra megállapított villamos energia mennyiségét tartalmazza. Elszámoló számla csak leolvasott (szolgáltatói vagy felhasználói) mérőállás alapján készül. 

Az elszámoló számla egy különbözeti számla, mely a tényleges fogyasztás, valamint a visszatáplált kWh mennyiségek különbözetét tartalmazza (mely lehet további fizetési kötelezettség, de lehet fogyasztó által kiszámlázható mennyiség is). 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ad-vesz mérő felszerelése nem jelenti automatikusan a részfogyasztás mennyiségének 0 kWh-ra csökkentését vagy részszámlák küldésének szüneteltetését, a kérelmet a Felhasználónak kell bejelentenie. Amennyiben nem szeretne részszámlákat kapni, kérjük, szíveskedjen jelezni igényét ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén.

Ha az éves elszámoló számlák között nem kér részszámlát, előfordulhat, hogy a részszámlák hiánya miatt az elszámoló számla fizetendő értéke a vártnál lényegesen magasabb összegű lesz. Ha a részfogyasztás csökkentése az Ön kérésére történt, a későbbiekben az elszámoló áramszámlára sem haladékot, sem részletfizetési lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

Az előzőekben leírtak értelmében ad-vesz mérés esetén a diktálás lehetséges, azonban nem célszerű.

A szolgáltatói éves leolvasás alapján készülő elszámoló számlában tájékoztatja Önt a szolgáltató az adott időszakban vételezett és a visszatáplált villamos energia mennyiségének különbségéről.

Ha a vételezett villamos energia mennyisége több, mint a visszatáplált, akkor csak a különbség után kell megfizetni az energia díjat.
Ha a visszatáplált villamos energia mennyisége lesz több, mint a szolgáltatótól vételezett, a két érték közötti különbözetet kiszámlázhatja a Szolgáltató felé, vagy nyilatkozaton kérheti annak kifizetését.
Amennyiben a vételezett és a betáplált villamos energia szaldó alapján betáplálási többlet áll fenn, az elszámolás során betáplált villamos energia többletet a HMKE üzemeltetőjével jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató által a részére – mint felhasználó részére – értékesített villamosenergia-szerződés szerinti termékárának 100%-val kell elszámolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kiszámlázandó időszak alatt árváltozás volt, akkor az elszámolt mennyiséget időarányosan meg kell bontani. Fontos megjegyezni, hogy a betáplálási többletről kiállított számla esetében kizárólag az energiadíjat lehet feltüntetni, a rendszerhasználati díjakat nem! 

Számítási példa:

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt, mint Egyetemes Szolgáltató által ellátott, HMKE-t üzemeltető felhasználó adott elszámolási időszaki fogyasztása 4.000 kWh, a HMKE által közcélú hálózatba visszatáplált villamos energia 4.500 kWh, így az összegzett vételezési-betáplálási mennyiségek szaldója 500 kWh betáplálás. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. 2015. január 1-től hatályos átlagos egyetemes szolgáltatási átlagára 4.000 kWh éves fogyasztás esetén 15,13 Ft/kWh („A1” árszabás II. tömb).

A betáplálásért kapott összeg (az előbb említettel megegyező, ÁFA nélküli árral számolva): 500 kWh x 15,13 Ft/kWh = 7.563 Ft. (Ha az üzemeltető az ÁFA-körbe tartozik, a 27% ÁFA-val együtt 9.606 Ft). A saját visszatáplált villamos energiával fedezett fogyasztás révén elért „megtakarítás” (ÁFA-val együtt számolva): 4000 x [(15,13 + 13,48) x 1,27] = 145.339 Ft, azaz itt figyelembe kell venni a jelentős költségelemet képviselő „elkerült” forgalom arányos rendszerhasználati díj mértéket (13,48 Ft/kWh + ÁFA) is. Az egységnyi visszatáplált villamos energiára jutó megtakarítás tehát a saját fogyasztásnak megfelelő mennyiségre 36,33 Ft/kWh (ÁFA-val együtt), míg a saját fogyasztáson felüli részre csupán 15,13 Ft/kWh (ÁFA nélkül), illetve 19,21 Ft/kWh (ÁFA-val együtt).

A szabályokat a Vhr. tartalmazza, míg a különböző időszakokban alkalmazandó árakat tartalmazó táblázatok a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) honlapjáról tölthetőek le.

Betáplálási többlet

A Szolgáltató az elszámoló számlában tájékoztatja a felhasználót, az elszámolási időszakban keletkezett betáplálási többletről az adózási előírások, szabályozások teljesülése esetén.

Magánszemély esetében:

Magánszemély felhasználónak elegendő megküldeni az egyetemes szolgáltató részére a kitöltött „Nyilatkozat és kifizetési kérelem” és „Adóelőleg nyilatkozat költségekről” elnevezésű nyomtatványokat - melyek a dokumentumtárból letölthetőek -, ha az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 • a villamos energiát természetes személy lakossági ügyfélként veszi igénybe,
 • a HMKE a saját, háztartási szükségleteinek fedezésére szolgál,
 • a háztartási méretű kiserőművel termelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia elszámolása során betáplálási többlet eseti jelleggel fordul elő.

Vállalkozók esetében:

Gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak számla ellenében történik meg a hálózatunkba feltöltött többletenergia megtérítése.

A HMKE-ből a közcélú villamos hálózatban történő betáplálás önálló termékértékesítésnek minősül, emiatt a hálózatba betáplált többlet villamos energia mennyisége után fizetendő összegről (amennyiben igényt tart rá) a felhasználó, mint a HMKE üzemeltetője köteles számlát kiállítani a vele szerződéses jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, vagy egyetemes szolgáltató részére. A számla kiállításának alapja lehet a kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató által az elszámolási időszakot követően a HMKE üzemeltetőjének küldött értesítő, amely tartalmazza az elszámolási időszakban a közcélú villamos hálózatra betáplált villamos energia mennyiséget (kWh) és az elszámoló árat (Ft/kWh).

Számla kiállítással kapcsolatos információk

Biztonsági okokból csak bankszámlaszámra utalunk kifizetést.

Amennyiben Ön magánszemélyként adószámot váltott ki és számlát kíván kiállítani, akkor a számlában az alábbiaknak kell szerepelnie:

 • Számla sorszáma
 • Számla kiállításának időpontja
 • Fizetési határidő – A számla kiállításától számított 30. nap
 • Teljesítés időpontja – Megegyezik a fizetési határidő időpontjával, amennyiben a szolgáltató által kiállított számla 2015. évi vagy korábbi vonatkozású. Ha a számla 2016. évet érintő, akkor az ÁFA törvény 58.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 • Bankszámlaszám, ahová a kifizetést kéri.
 • Magánszemélyként hivatkozni kell az alanyi adómentességre a 2007. évi CXXVII Törvény az általános forgalmi adóról 187. § jogszabályi paragrafus feltüntetésével kell hivatkozni.
 • A számlában fel kell tüntetni a betermelés évét pl.: 2017. évi energiabetermelés.
 • Tételesen fel kell tüntetni a szolgáltató által megadott értékesített villamos energia mennyiségeket a hozzá tartozó nettó egységárat és a nettó értéket.

Vállalkozók esetén a számlában az alábbiaknak kell szerepelnie:

 • Számla sorszáma
 • Számla kiállításának időpontja
 • Fizetési határidő – A számla kiállításától számított 30. nap
 • Teljesítés időpontja – Megegyezik a fizetési határidő időpontjával, amennyiben a szolgáltató által kiállított számla 2015. évi vagy korábbi vonatkozású. Ha a számla 2016. évet érintő, akkor az ÁFA törvény 58.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
 • A cégjegyzékben szereplő bankszámlaszám.
 • Egyéni vállalkozóként az egyéni vállalkozói igazolvány számát is fel kell feltüntetni.
 • Hivatkozni kell a betermelés évére pl.: 2017. évi energiabetermelés.
 • Tételesen fel kell tüntetni a szolgáltató által megadott értékesített villamos energia mennyiségeket a hozzá tartozó nettó egységárat és a nettó értéket.
 • A számla ÁFA tartalmát és a bruttó értéket is fel kell tüntetni.

A felhasználó által kibocsátott számlán a villamos energia termelés 40.11.900 SZJ kódját kell feltüntetni, amely a 3511 TESZOR kódnak felel meg. Javasoljuk, a számlakibocsátás pontos feltételei felől keresse fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatát, honlapját, hogy aktuális elvárásokat tartalmazó információhoz juthasson a számlakibocsátás feltételeiről. E körben megjegyezzük, hogy a számlán a terméket beazonosító VTSZ szám és a szolgáltatást beazonosító SZJ szám feltüntetése már nem kötelező, ugyanis az ÁFA törvény alapján a számla kötelező adattartalma nem kívánja meg VTSZ szám, illetve az SZJ szám használatát. Ezek továbbra is történő alkalmazása azonban nem tiltott, sőt a szokásos üzleti forgalomban az egyértelmű beazonosítás érdekében kifejezetten előnyös.

A számlakiállítónak a számlán Vevőként az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t kell feltüntetnie, az alábbi adatokkal:
Székhely:
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adószám:
25366936-2-44

A többletmennyiségről kiállított számlát vagy magánszemélyek esetében a „Nyilatkozat és kifizetési kérelem” és „Adóelőleg nyilatkozat költségekről” elnevezésű kitöltött nyomtatványok eredeti példányát az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Levelezési cím: 1395 Budapest, Pf. 427.

Elektronikus postafiók (elektronikus számla esetén[1]): e-szamlak[AT]elmu.hu[1]Elektronikus számla: Az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján elektronikus számla olyan dokumentum, mely tartalmazza a jogszabály által előírt adatokat és elektronikus formában bocsátottak ki és fogadták be.

A kézzel írt számla scannelt formája nem minősül elektronikus számlának.

Kapcsolódó dokumentumok