Ugrás a tartalomra

Hátralékkezelés, kikapcsolás

A lakossági felhasználók villamosenergia – ellátásból történő kikapcsolása a mindenkor hatályos – A villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. törvény (VET) valamint a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (Vhr.) előírásai alapján történik.

A tartozás kiegyenlítéséhez a lakossági felhasználó legkésőbb a fizetési felszólító kézhezvételét követő 5 napon belül részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot igényelhet, amennyiben vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott villamos energia ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti.

Részletfizetési kedvezmény illetve fizetési haladék 12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető. A fizetési haladék időtartama a számla esedékességétől számított legfeljebb 30 nap. Fizetési haladékra további haladékot, illetve részletfizetést nem tudunk biztosítani.

Fontos tudni, hogy ha a megállapodásban szereplő részösszegeket vagy valamelyik számlát nem rendezi a megjelölt határidőkre, a részletfizetési megállapodás hatályát veszti és a lejárt esedékességű követelést egy összegben kell kifizetnie.

Késedelmes fizetés esetén Társaságunk a lakossági felhasználó részére a lejárt esedékességű követelésről első alkalommal fizetési felszólítót, majd fizetési felszólító és kikapcsolási értesítő levelet küld. Ezen értesítésekért az üzletszabályzatban rögzített összegű felszólítási díjat számítunk fel, melyet a következő számlában érvényesítünk.

Áramszolgáltatás megszüntetése, kikapcsolása és annak következményei

Abban az esetben, ha a lakossági felhasználó tartozását a megadott határidőn belül nem rendezi, vagy a részletfizetési, ill. halasztott fizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, akkor a villamosenergia-kereskedő megrendeli az elosztói engedélyestől a felhasználási hely áramszolgáltatásból történő kikapcsolását.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy visszakapcsolás/bekapcsolás élet- és vagyonvédelmi okokból kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben a felhasználó vagy nagykorú megbízottja/meghatalmazottja a munkavégzéskor a helyszínen tartózkodik, és biztosítja visszakapcsolást végző munkatársaink részére a mérőhely felülvizsgálatát.

A felhasználási hely kikapcsolását követően a visszakapcsolás feltétele az összes lejárt esedékességű követelés, kamat, felszólítási költség valamint a ki- és visszakapcsolási díj megfizetése, valamint a visszakapcsolás előrefizetős mérő felszereléséhez is köthető. Abban az esetben, ha a nyilvántartott teljes követelést a felhasználó a kikapcsolástól számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, a villamosenergia-kereskedő a kereskedelmi szerződést felmondja.

Peren kívüli és peres úton történő követelés behajtás

Tájékoztatjuk, hogy a fizetési hátralékok behajtása peren kívüli eljárás, valamint jogi úton történő peres behajtás keretében is kezdeményezhető. Ezeket a tevékenységeket a villamosenergia- kereskedő megbízási szerződéssel rendelkező külső követeléskezelő vállalkozás bevonásával is végezheti, illetve jogosult a követelést harmadik személyre átruházni.

Szerződésszegés a felhasználó részéről

A Felhasználó szerződésszegésének minősül, ha a villamosenergia-kereskedővel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget.


Amennyiben a Felhasználó a számla összegét a számlán feltüntetett esedékességi időre nem egyenlíti ki, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékben késedelmi kamatot számít fel, melyet a következő számlában érvényesít. A kamatfizetés kezdő napja a számla esedékességet követő nap.

A villamosenergia-kereskedő a Felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet a kiküldött fizetési felszólításokért is, melyet a következő számlában érvényesít.

Jogi úton történő behajtás esetén az eljárás során felmerült költségek is a Felhasználót terhelik.

További részleteket a honlapunkon található, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott, Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat tartalmaz.