Ugrás a tartalomra

Költözés bejelentése

Ha a felhasználó a felhasználás helyéről elköltözik, köteles azt 15 napos határidőn belül a villamosenergia-kereskedőnek bejelenteni, és villamosenergia-vásárlási szerződését az abban foglalt felmondási határidővel írásban felmondani.

Ha Ön az új (átvevő) felhasználó...

...akkor szerződéskötéséhez az alábbi iratokat illetve nyomtatványokat kérjük bemutatni vagy fénymásolatban mellékelni:

Adás-vétel esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (E-hiteles, TakarNet rendszerből letöltött és kinyomtatott nem hiteles is elegendő),
 • Több tulajdonos vagy haszonélvező esetén Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez,
 • Mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza fogyasztásmérő számát, a birtokbavétel mérőállását, valamint az átadó és az átvevő adatait. 

Az előd felhasználó elhalálozása és családon belüli névátírás esetén:

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (E-hiteles, TakarNet rendszerből letöltött és kinyomtatott nem hiteles is elegendő),
 • Halotti anyakönyvi kivonat és/vagy hagyatékátadó végzés,
 • Amennyiben a hagyatékátadás még nem történt meg, az ügyfél azon nyilatkozata, amelyben nyilatkozik, hogy várhatóan örökös lesz, az ingatlant lakja, használja vagy fenntartja (Örökös nyilatkozat),
 • Több örökös, tulajdonos, haszonélvező esetén Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez,
 • Aktuális mérőállás.

Bérleti jogviszony esetén:

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (E-hiteles, TakarNet rendszerből letöltött és kinyomtatott nem hiteles is elegendő),
 • Bérleti szerződés,
 • Amennyiben a bérleti szerződés nem rendelkezik a szolgáltatókkal történő szerződéskötésről, a tulajdonos által aláírt Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez,
 • Mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza fogyasztásmérő számát, a birtokbavétel mérőállását, valamint az átadó és az átvevő adatait.

Kitöltendő nyomtatványok:

 • Lakossági ügyfél: Nyilatkozat Villamosenergia-vásárlási szerződéshez – lakossági felhasználó esetén,
 • Nem lakossági ügyfél: Nyilatkozat Villamosenergia-vásárlási szerződéshez – nem lakossági felhasználó esetén és Nyilatkozat Egyetemes Szolgáltatásra való jogosultságról.

Nem lakossági felhasználó esetén a fentieken kívül az alábbi iratokat kérjük bemutatni, fénymásolatban mellékelni:

 • Cég / gazdálkodó szervezet esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány,
 • Államigazgatási szervezetek és egyéb intézmények: A szervezet, intézmény nyilvántartásba vételét, működését igazoló okirat,
 • Egyéni vállalkozó esetén: Vállalkozói igazolvány, ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartási szám.

Ha Ön előd (elköltöző) felhasználó...

... a szerződés felmondásához az alábbi iratokat illetve nyomtatványokat kérjük bemutatni vagy fénymásolatban mellékelni:

 • Mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza a birtokbaadás-kori mérőállást (amennyiben van új felhasználó),
 • Szerződés felmondásáról szóló megfelelő nyomtatvány (lakossági vagy nem lakossági felhasználó részéről történő felmondás),
 • Felhasználási hely megszűnése, valamint fogyasztásmérő leszerelése esetén (amennyiben nincs új felhasználó) nyilatkozat arról, hogy a mérő leszerelés harmadik fél érdekét nem sérti, valamint amennyiben bontásra kerül az ingatlan, Bontási engedély.

Kapcsolódó dokumentumok