Ugrás a tartalomra

Új szolgáltatási igény bejelentése

A bejelentéshez szükséges iratok, nyomtatványok

Írásbeli igénybejelentést kell benyújtania az elosztói engedélyeshez az eddig a hálózathoz nem csatlakozó rendszerhasználónak, illetve minden, a rendszer-használatra vonatkozó új, vagy a meglevő műszaki kialakítástól eltérő igény esetén. Igénybejelentést a meghatalmazás birtokában rendszerhasználók nevében eljáró képviselők is tehetnek.

A villamosenergia-ellátás biztosítására általában rövid határidő áll rendelkezésre, ezért különösen fontos a bejelentés időben történő jelzésén túl az igénybejelentő pontos adatszolgáltatása az igényelt teljesítmény nagyságára, annak feszültségszintjére, és a csatlakozási pont helyére vonatkozóan.

Az igénybejelentést elektronikusan, személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, levélben az Igénybejelentési nyomtatvány kitöltésével lehet megtenni. Információ ELMŰ elosztói területen a 06 (1) 238 3838, ÉMÁSZ elosztói területen a 06 (46) 535 535 telefonszámon kérhető a 6.2. menüpontban. Tájékoztatjuk, hogy a bejelentő az igénybejelentés aláírásával az "Adatvédelmi tájékoztató" szerinti tartalommal kifejezetten hozzájárul az önként megadott személyes adatainak (telefonszám, e-mail-cím) az elosztói engedélyes általi kezeléséhez.

Az igénybejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

 • a felhasználási hely használatának jogcímét igazoló dokumentumot (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata, bérleti szerződés),
 • a villamos belső hálózat egyvonalas kapcsolási rajzát, helyszínrajzot, ill. térképvázlatot, a kért csatlakozási pont megjelölésével,
 • a műszaki feltételek meghatározásához szükségesek további dokumentumokat (pl. beépítési terv, út terv, új telek vagy telekkiosztás esetén jóváhagyott megosztási vázrajz, jóváhagyott rendezési terv),
 • hiánytalanul kitöltött igénybejelentő nyomtatványt.

Gazdasági társaságok esetében ezen túlmenően:

 • egy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
 • a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
 • ha nem a cégjegyzésre jogosult jár el, úgy a kellő alakban megadott felhatalmazást,
 • hiánytalanul kitöltött igénybejelentő nyomtatványt.
 

Az igényelt villamos energia biztosításához az elosztói engedélyes által szükséges tevékenységeket együttesen meghatározza az igényelt villamos teljesítmény nagysága, illetve hogy hol, milyen területen kell biztosítani a csatlakozási pontot.

Az energiaigényeket az alábbi három fő csoportba sorolhatjuk: 
1. Az adott felhasználási helynek jelenleg is van ellátása, a felhasználási helyen van közcélú villamos hálózat, csatlakozó vezeték és mérőhely. Az igény a villamos teljesítmény olyan mértékű növelésére irányul, melynek átvitelére a közcélú hálózat és a csatlakozó vezeték egyaránt alkalmas.
2. Olyan nagyságú és feszültségszintű új teljesítményigény lép fel, mely a leendő fogyasztási helynél lévő közcélú hálózatról biztosítható, viszont a csatlakozási pont és a csatlakozó vezeték még nincs kiépítve, vagy az igényelt teljesítmény átvitelére nem alkalmas.
3. Az igény olyan helyen lép fel, ahol közcélú elosztóhálózat nincs kiépítve, vagy a meglévő hálózat az igényelt teljesítmény átvitelére nem alkalmas. Ez esetben a hálózatra csatlakoztatást egy közcélú hálózat létesítésének kell megelőznie. A hálózat létesítés időigénye lényegesen meghaladja a csatlakozó vezeték építéséhez szükséges időt. Kisfeszültségű hálózat esetén ez az idő a hat, míg középfeszültségű hálózat esetén a nyolc hónapot is meghaladhatja.

Az igénybejelentés kézhezvétele után az elosztói engedélyes egy műszaki-gazdasági tájékoztatóban tájékoztatja a rendszerhasználót a hálózatra való csatlakozás és hálózathasználat minden lényeges feltételéről, eleméről és annak díjáról. A tájékoztatás mindenképpen kiterjed az alábbiakra: 

 •  szükség van-e csatlakozó berendezés létesítésére vagy bővítésére,
 • szükség van-e közcélú hálózat létesítésére vagy bővítésére,
 • a 15/2016 (XII.20.) MEKH rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről,
 • a javasolt csatlakozási pont feszültségszintje és megnevezése,
 • a rendelkezésre állás várható kezdő időpontja,
 • a fogyasztásmérő-hely kialakítása, a mérőváltók szükségessége,
 • szükség van-e csatlakozási ill. mérési terv készítésére és benyújtására, 
 • a kereskedelmi ill. hálózathasználati díj elszámolásának típusa (idősoros vagy profilos),
 • várható elosztói árszabás,
 • a távleolvasás szükségessége,
 • a hálózatra csatlakozáshoz szükséges dokumentumok,
 • a tájékoztatóban foglalt ajánlat érvényességi ideje.
 
Abban az esetben, ha a rendszerhasználó az elosztói engedélyes tájékoztatójában foglalt ajánlatot elfogadja és – az elosztói engedélyes által vállalt ajánlati kötöttség időtartama alatt – ezt visszajelzi, akkor az elosztói engedélyes elindítja a hálózatra való csatlakozást (Közcélú hálózat létesítése vagy bővítése – Hálózat-csatlakozást előkészítő szerződés). Amennyiben a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki feltételek között a közcélú hálózat létesítése vagy bővítése is szerepel (3. pont), ennek megvalósítására az igénybejelentővel az elosztói engedélyes (hálózat-csatlakozást előkészítő szerződést köt, mely szerint az elosztói engedélyes megépíti az energiaigény biztosításához szükséges elosztóhálózatot, biztosítva, ezáltal a csatlakozáshoz szükséges leágazási pontot.

A szerződés tartalmazza a közcélú hálózaton végzendő munkák leírását, a vállalt határidőt, az igénybejelentő által végzendő munkákat és az igénybejelentőt terhelő költségeket. A közcélú hálózat létesítése vagy bővítése a fenti szerződés mindkét fél általi aláírása után kezdődik.
 •  a műszaki-gazdasági tájékoztatóban előírt közcélú hálózat elkészülte,
 • a csatlakozási díj megfizetése,
 • az esetlegesen előírt mérési terv jóváhagyása az elosztói engedélyes által,
 • a méretlen fővezeték és a fogyasztásmérő-hely (a mérési terv szerinti) kialakítása és készre jelentése a rendszerhasználó által,
 • idősoros elszámolás esetén az adatátviteli útvonal biztosítása a távleolvasáshoz,
 • hálózat-csatlakozási szerződés megkötése,
 • villamosenergia-vásárlási (kereskedelmi) szerződés megkötése bármely, Magyarországon engedéllyel rendelkező kereskedővel,
 • hálózathasználati szerződés megkötése.
Amennyiben ehhez közcélú hálózat létesítésre, vagy bővítésre nincs szükség, vagy az már a fenti szerződés alapján megvalósult, az elosztói engedélyes hálózati csatlakozási szerződés-tervezetet, ha pedig az igénybejelentő már megkötötte valamelyik villamosenergia-kereskedővel a vásárlási szerződést, akkor hálózathasználati szerződés-tervezetet küld az igénybejelentőnek.

Kapcsolódó dokumentumok