Ugrás a tartalomra

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére

 

Mit jelent az egyetemes szolgáltatás?

Az egyetemes szolgáltatás a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó értékesítési mód, amely jogszabályban meghatározott minőségben és áron vehető igénybe az arra jogosult felhasználók számára.

Kik jogosultak egyetemes szolgáltatásra?

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerint egyetemes szolgáltatás keretében jogosultak villamos energiát vásárolni

 • a lakossági fogyasztók teljesítménytől, csatlakozási pont feszültségszinttől függetlenül,
 • valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók.

Lakossági fogyasztó:

 • az a fogyasztó, aki saját háztartása fogyasztása céljára vásárol villamos energiát és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet,
 • ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron jogosult az egyetemes szolgáltatóval szerződést kötni (ugyancsak teljesítménytől függetlenül):

 • a külön jogszabály szerinti költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézményei,
 • a helyi önkormányzat és közfeladatot ellátó költségvetési intézményei,
 • az egyházi jogi személy az általa ellátott közfeladathoz kapcsolódóan,
 • valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények.

A jogosultságot az igénybejelentőnek az igénybejelentéssel együtt igazolnia kell az egyetemes szolgáltató felé.*

*Az igénylő köteles megjelölni a jogosultságot igazoló nyilvántartási számot, például a Magyar Államkincstárnál bejegyzett törzskönyvi nyilvántartási szám, ágazati azonosító, OM azonosító, OEP szerződésszám.

Egyetemes szolgáltatásba történő visszatérés feltételei, kereskedőváltás

A Kereskedő, mint kereskedelmi engedélyes által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az alábbi feltételekkel térhet vissza az egyetemes szolgáltatásba.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó köteles a közte és a Kereskedő, mint kereskedelmi engedélyes között létrejött villamosenergia-vásárlási szerződést a szerződésben, illetve annak általános szerződési feltételeiben meghatározott feltételekkel írásban megszüntetni.

A kereskedőváltás az ellátási szabályzatokban, így különösen az Elosztói Szabályzatban meghatározott határidővel / határnapra lehetséges.

Amennyiben egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználónak a Kereskedővel kötött villamosenergia-vásárlási szerződése nem fizetésből eredő kikapcsolás miatt szűnt meg, úgy Kereskedő jogosult a felhasználó egyetemes szolgáltatásba történő visszatérés feltételeként szolgáló igazolás kiadását megtagadni.

Ha a felhasználó villamosenergia-kereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az érintett engedélyesek térítésmentesen végzik. A kereskedőváltással érintett villamosenergia-kereskedők és a felhasználó kötelesek egymással és a hálózati engedélyessel együttműködni.

A további feltételeket az egyetemes szolgáltató, illetve az elosztó hálózati engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.

Szerződésfelmondás lehetősége

Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a nem határozott időtartamra kötött szerződést bármikor, 30 napos felmondási idő mellett felmondhatja. A felmondás hatályosulásához a felhasználónak igazolnia kell az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságot a Kereskedő felé. A felmondást a kézhezvétel napján kell kézbesítettnek tekinteni. A felek megállapodása alapján a Kereskedő a felmondási időtől eltekinthet. A felmondási idő a Kereskedő által történt kézhezvételt követő napon kezdődik.

A szerződést a felhasználó rendes felmondással 30 napos felmondási idő betartásával megszüntetheti, ha a villamosenergia egységárát a Kereskedő egyoldalúan emeli. Felhasználó a szerződés rendes felmondásának jogával ebben az esetben az áremelésről szóló értesítést követő 15 – egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó 45 – napon belül írásban élhet.

Kikapcsolás esetei

Egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó

Egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó Kikapcsolását a Kereskedő akkor kezdeményezheti, ha a felhasználó fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználóval a Kikapcsolásra vonatkozó értesítést tértivevényes levélben vagy az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más módon kell közölni.

Lakossági fogyasztó ki- és visszakapcsolására vonatkozó külön szabályok

A lakossági fogyasztók villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolását a Kereskedő fizetési késedelem esetén kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén kezdeményezi a lakossági fogyasztóval kötött csatlakozási szerződésben részes elosztó hálózati engedélyesnél:

 • a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
 • a lakossági fogyasztó által, a fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetén az egyeztetés a Kereskedővel nem vezettek eredményre,
 • a Kereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztó legalább kétszer írásban értesítette, és az első értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat a VET és külön jogszabály alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségére, és
 • ha a fizetési kötelezettség nem vagy nem kizárólag számlatartozásból ered, a Kereskedő a lakossági fogyasztók villamosenergia-ellátásból történő Kikapcsolását a nem számlatartozásból eredő fizetési kötelezettség vonatkozásában akkor kezdeményezheti, ha annak polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás útján történő érvényesítését igazolható módon megindította. Az eljárás megindításának lehetőségéről a Kereskedő a lakossági fogyasztót az előző pont szerinti első értesítésben tájékoztatja.

A lejárt esedékességű követelésről a kereskedő telefonon és elektronikus (SMS, e-mail) formában történő megkereséssel is megkísérelheti a lakossági fogyasztó tájékoztatását.

A Kereskedő jogosult a hálózati engedélyessel együttműködve a második értesítést egy közös tértivevényes értesítő levélként kiküldeni.

A lakossági fogyasztó első értesítése postai vagy – a lakossági fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén – elektronikus úton történik, a második értesítése tértivevényes levélben, vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A fenti feltételek együttes fennállásának az első havi számlatartozás keletkezésének 60. napja, illetve az esedékesség lejártának időpontjában kell fennállnia, azzal, hogy az értesítés a Kereskedő részéről az első számla esedékességének lejártakor is megtehető, és további számlatartozás lejárta esetén folyamatos is lehet.

A részletfizetés megadása esetén a részletfizetés időtartama maximum 2 hónap lehet. A Kereskedő a kamatfizetéstől nem tekint el, a hátralékos részletek után a felhasználó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

A részletek fizetése mellett a felhasználó köteles a minden tárgyhóban esedékes elfogyasztott villamosenergia díját is megfizetni. Egy részlet elmaradása esetén az egész még hátralévő tartozás egy összegben válik esedékessé, és a felhasználó a villamosenergia-ellátásból kikapcsolható.

Amennyiben a felhasználó a részletfizetés iránti kérelmét telefonon jelzi, és az ügyintézővel telefonon megállapodás születik, úgy annak írásbeli visszaigazolása nem szükséges.

A Kereskedő a jelen pontban meghatározott esetekben kikapcsolás helyett a további szolgáltatást előre fizetős mérő felszereléséhez kötheti.

A lakossági fogyasztó kikapcsolására nem kerülhet sor:

 • munkaszüneti napon,
 • ünnepnapon,
 • munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon,
 • külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon.

A villamosenergia-ellátás szüneteltetésének időtartama lakossági fogyasztók esetén legfeljebb 30 nap. Amennyiben a lakossági fogyasztó számlatartozását ezen időszak alatt nem egyenlíti ki, a Kereskedő a 30. napon a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a felmondás ezen időpontig még nem történt meg. A szüneteltetésről szóló értesítésben az azonnali hatályú felmondásra a lakossági fogyasztó figyelmét fel kell hívni.

A lakossági fogyasztónak a Kereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről az elosztó hálózati engedélyes a felhasználót előre értesítette. Az értesítésben az elosztó hálózati engedélyes köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást végre kívánja hajtani. Az értesítésnek – a Kereskedő által szolgáltatott adatok alapján – tételesen tartalmaznia kell a felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.

Amennyiben az elosztó hálózati engedélyes a kikapcsolást legfeljebb 30 napon belül nem tudja végrehajtani, köteles erről a Kereskedőt értesíteni. A Kereskedő a kikapcsolás meghiúsulásáról szóló értesítést követően az elosztó hálózati engedélyes egyidejű tájékoztatása mellett a szerződést felmondhatja.

A szerződés felmondását követően az érintett felhasználó kikapcsolásáig a felhasználó által vételezett villamos-energia tekintetében az elosztó hálózati engedélyes üzletszabályzatában foglaltak az irányadók.

A Kereskedő vagy megbízottja a felhasználó összes felhasználási helyét a villamosenergia-szolgáltatásból kikapcsolhatja és/vagy a felhasználóval kötött villamosenergia-vásárlási szerződést felmondhatja, vagy a további szolgáltatást előre fizetős mérő felszereléséhez kötheti, ha

 1. a felhasználó a villamosenergia-szolgáltatás felfüggesztése után a Kereskedő beleegyezése nélkül villamos energiát vételez, vagy
 2. a fizető vagy a felhasználó fizetési kötelezettsége teljesítése nélkül szünteti meg vételezését, és új felhasználási helyen igényel villamosenergia-szolgáltatást.

A nyilatkozatok nem a valóságnak megfelelő tartalmából eredő károkért, balesetekért a Kereskedőt kártérítési felelősség nem terheli.

A kikapcsolási eljárás fizikai megvalósítása során nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért az illetékes elosztó hálózati engedélyes felelős. Minden ebből eredő kártérítési igény az illetékes elosztó hálózati engedélyest terheli.

Amennyiben a villamosenergia-ellátásából kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi a Kereskedővel szemben felhalmozott tartozását, beleértve a kikapcsolás utáni visszakapcsolás díját is, a Kereskedő a tudomására jutását követően 24 órán belül kezdeményezi a lakossági fogyasztó ellátásba történő ismételt bekapcsolását, ugyanakkor – amennyiben a villamosenergia-vásárlási szerződés felmondásra került – nem köteles a villamosenergia-vásárlási szerződést a felhasználóval megkötni.

 

Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó egységárak, fizetési módok és feltételek szabályait a területileg illetékes egyetemes szolgáltató honlapja tartalmazza.